Home

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tylżycka Potok”

z siedzibą w Warszawie,


ul. Tylżycka 11/112 , 01-656 Warszawa

 

telefon: 22 832 04 68 
email:  tylzyckapotok@wp.pl

Ostatnio dodane: 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tylżycka Potok

ul. Tylżycka 11/112 , 01 - 656 Warszawa

tel : 22 832 - 04 - 68 ; fax : 22  833 - 69 - 53

e-mail : tylzyckapotok@wp.pl

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Tylżycka Potok”, na podstawie § 36 ust.1

             Statutu  oraz w trybie określonym w § 35 Statutu  zwołuje posiedzenie  Walnego 

             Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Tylżycka Potok”.

             Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Mścisławskiej 1   w 

             Warszawie w dniu 16 czerwca 2014 roku ( poniedziałek ) o godzinie 1800

 

             Proponowany porządek obrad:                                                                  

 

 1. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i in. wg potrzeb.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące ważności zebrania.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r. oraz

     informacja  na  temat  aktualnego  stanu  prawnego  gruntu  znajdującego  się  w

     użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i przekształcenia spółdzielczego własnościowego 

     prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. 

 1. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Tylżycka Potok” z działalności za okres od czerwca 2013 roku do  maja 2014 roku.
  2. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2013 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.
  4. Udzielenia absolutorium  za 2013 rok Prezesowi  Zarządu Spółdzielni.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
 3. Dyskusja i podjęcie decyzji  w sprawie zamiany udziałów  w działce nr 14/16 przy trasie AK na której znajduje się parking dla  SM Potok Górny na udziały w działce  14/5  Smoszewska 9. Temat wprowadzony pod obrady WZ wobec inicjatyw  innych spółdzielni  w tej sprawie.
 4. Rezygnacje, odwołania i wybory uzupełniające  członków Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i  głosowanie nad przyjęciem  zgłoszonych wniosków
 7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                           SM „Tylżycka Potok”

 

                                                                            Teresa Mielczarek

 

Uprzejmie informujemy , że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad WZ  w siedzibie biura Spółdzielni

w lokalu nr 112 przy ul. Tylżyckiej 11, od dnia 02.06.2014 r. w godz. przyjęć interesantów.