Home

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tylżycka Potok”

z siedzibą w Warszawie,


ul. Tylżycka 11/112 , 01-656 Warszawa

 

telefon: 22 832 04 68 
email:  tylzyckapotok@wp.pl

Ostatnio dodane: 

ZAWIADOMIENIE

 

                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Tylżycka Potok”, na podstawie § 36 ust.1

             Statutu  oraz w trybie określonym w § 35 Statutu  zwołuje posiedzenie  Walnego 

             Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Tylżycka Potok”.

             Zebranie odbędzie się  w  Zespole  Szkół  nr 55  im. gen. S. Maczka  przy  ulicy

             Gwiaździstej 35  w   Warszawie w dniu 09 czerwca 2016 roku ( czwartek ) o godzinie 1800

 

             Proponowany porządek obrad:                                                                   

 

 1. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i in. wg potrzeb.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące ważności zebrania.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 r. oraz

     informacja  na  temat  aktualnego  stanu  prawnego  gruntu  znajdującego  się  w

     użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i przekształcenia spółdzielczego własnościowego 

     prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. 

 1. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Tylżycka Potok” z działalności za okres od czerwca 2015 roku do  czerwca 2016 roku.
  2. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  4. Udzielenia absolutorium  za 2015 rok Prezesowi  Zarządu Spółdzielni.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
 3. Wybory Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2016-2019.
 4.  Sprawy wniesione.
 5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i  głosowanie nad przyjęciem  zgłoszonych wniosków
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                        

Uprzejmie informujemy , że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad WZ  w siedzibie biura Spółdzielni

w lokalu nr 112 przy ul. Tylżyckiej 11, od dnia 24.05.2016 r. w godz. przyjęć interesantów.

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tylżycka Potok

ul. Tylżycka 11/112 , 01 - 656 Warszawa

tel : 22 832 - 04 - 68 ; fax : 22  833 - 69 - 53

e-mail : tylzyckapotok@wp.pl