Home

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tylżycka Potok”

z siedzibą w Warszawie,


ul. Tylżycka 11/112 , 01-656 Warszawa

 

telefon: 22 832 04 68 
email:  tylzyckapotok@wp.pl

Ostatnio dodane: 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tylżycka Potok

ul. Tylżycka 11/112 , 01 - 656 Warszawa

tel : 22 832 - 04 - 68 ; fax : 22  833 - 69 - 53

e-mail : tylzyckapotok@wp.pl

 

 

 

 

Warszawa dnia 15.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Tylżycka Potok”, na podstawie § 36 ust.1

             Statutu  oraz w trybie określonym w § 35 Statutu  zwołuje posiedzenie  Walnego 

             Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Tylżycka Potok”.

             Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Mścisławskiej 1   w 

             Warszawie w dniu 15 czerwca 2015 roku ( poniedziałek ) o godzinie 18.30

 

             Proponowany porządek obrad:                                                                  

 

 1. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i in. wg potrzeb.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące ważności zebrania.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 r. oraz

     informacja  na  temat  aktualnego  stanu  prawnego  gruntu  znajdującego  się  w

     użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i przekształcenia spółdzielczego własnościowego  

     prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.  

 1. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Tylżycka Potok” z działalności za okres od czerwca 2014 roku do  czerwca 2015 roku.
  2. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2014 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
  4. Udzielenia absolutorium  za 2014 rok Prezesowi  Zarządu Spółdzielni.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
 3. Rezygnacje, odwołania i wybory uzupełniające  członków Rady Nadzorczej.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej  i  omówienie zgłoszonych wniosków
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                          SM „Tylżycka Potok”

 

                                                                        Teresa Mielczarek

 

Uprzejmie informujemy , że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad WZ  w siedzibie biura Spółdzielni

w lokalu nr 112 przy ul. Tylżyckiej 11, od dnia 28.05.2015 r. w godz. przyjęć interesantów.